UPDATE: OC-reglement HvA

In een eerder nieuwsbericht gaf ASVA aan dat de Hogeschool van Amsterdam achterblijft in het versterken van opleidingscommissie (OC). Sinds het publiceren van dat bericht zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd in het nieuwe centrale OC-reglement die ten goede komen aan de versterking van OC’s.

ASVA heeft eerder aangegeven bezwaar te hebben tegen de manier waarop de omvang van de opleidingscommissie (OC), het aantal uren van de OC-leden, en de uitbreiding van rechten van de OC beschreven stond in het vernieuwde centrale OC-reglement van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) dat ter instemming voorlag in juni 2016. Dat reglement is destijds door de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) afgestemd. De CMR heeft daarbij gevraagd om enkele veranderingen. Het College van Bestuur (CvB) heeft het voorstel vervolgens herzien, waarna de CMR er wel mee heeft ingestemd. Het definitieve reglement zal na de zomerreces worden bekrachtigd door het CvB.

ASVA ziet in het nieuwe reglement enige vooruitgang. Zo zullen vooral de docenten  erop vooruit gaan, wat er voor zou kunnen zorgen dat de effectiviteit van de opleidiginscommissie (OC) in zijn geheel erop vooruit gaat. De bezwaren die ASVA eerder had, zijn echter niet volledig ter harte genomen. Hieronder een overzicht van de veranderingen ten opzichte van het oude OC-reglement.

Na het afstemmen van de eerste versie van het nieuwe reglement is de HvA de medezeggenschap en OC’s tegemoet gekomen door het aantal uren dat een lid van een opleidingscommissie krijgt met tien uur te verhogen tot een totaal van 80 uur per jaar. De leden van het dagelijks bestuur van opleidingscommissie zullen  in het vervolg voor de extra inspanning die zij geven ook extra beloond worden door 20 uur extra te mogen declareren. Toch gaan er ook veel opleidingscommissies door dit nieuwe reglement in uren op achteruit. Zie hier de uitkomsten van een inventarisatie die ASVA eerder dit jaar deed. Wel is het mogelijk om in overleg met de opleidingsmanager uitbreiding te krijgen van het aantal uren. Het is echter alleen mogelijk om een uitbreiding in het aantal uren te krijgen als er bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld wanneer een opleiding moet worden beoordeeld of wanneer het lesprogramma van een opleiding ingrijpend gaat veranderen. Wanneer leden van een opleidingscommissie er niet uitkomen met de opleidingsmanager neemt de decaan op advies van de faculteitsraad een besluit.

ASVA is van mening dat opleidingscommissies die er door het nieuwe reglement in uren op achteruit gaan, hoe dan ook gecompenseerd moeten worden. Dit gebeurt met dit nieuwe OC-reglement echter niet, terwijl opleidingscommissies die er door dit reglement in het aantal leden op achteruit gaan wel worden gecompenseerd. De HvA heeft voor het komend collegejaar een overgangsregeling ingesteld voor deze opleidingscommissies. ASVA roept de Centrale Medezeggenschapsraad op om zich in te blijven zetten voor de versterking van opleidingscommissies en een vermindering van de rechten en faciliteiten van OC’s tegen te gaan.

Het derde bezwaar betrof een teleurstelling over de misgelopen kans om vooruit te lopen de uitbreiding van rechten van de OC naar aanleiding van de nieuw aangenomen wet versterking bestuurskracht. De HvA heeft toegezegd volgend collegejaar het OC-reglement te willen herzien. De wijzigingen door de wet versterking bestuurskracht, waardoor een uitbreiding van de rechten van OC’s mogelijk gemaakt wordt, zullen hierin meegenomen worden. OC’s zullen vanaf 1 september 2017 gebruik kunnen maken van de uitgebreide rechten.

Extra informatie: