Algemene Ledenvergadering

ASVA organiseert zes tot acht keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). De stukken van de ALV’s zijn hier te vinden.

ALV-data 23|24

 • Maandag 30 oktober 2023
 • Woensdag 6 december 2023
 • Maandag 8 januari 2024
 • Donderdag 8 februari 2024
 • Woensdag 3 april 2024
 • Dinsdag 11 juni 2024
 • Woensdag 28 augustus 2024

Wat is een ALV?

De Algemene Ledenvergadering, oftewel de ALV, is het hoogste orgaan van de vereniging. Van origine bepalen de leden van een vereniging het beleid en de activiteiten van de vereniging voor de komende periode. Omdat het tegenwoordig niet meer te doen is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt er een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De ALV’s worden geleid door het presidium. Het presidium bestaat uit een voorzitter en een notulist. De voorzitter reguleert de vergaderingen en zorgt dat de stemmingen goed verlopen. De notulist notuleert de vergaderingen, de notulen worden aan alle leden verstuurd.

Tijdens de ALV worden de leden op de hoogte gesteld van wat er allemaal bij ASVA speelt. Daarnaast kunnen leden van ASVA met hun aanwezigheid op de ALV meedenken en beslissen over de koers die ASVA vaart. Zo wordt er bijvoorbeeld gestemd over de plannen van het bestuur, wordt er gekeken naar de begroting of wordt er gevraagd om mee te denken over actualiteiten.

Alle informatie, regels en standaardprocedures zijn te vinden in het ALV-reglementHieronder volgt een korte uitleg over voor wie de ALV’s zijn, de bevoegdheden en verplichtingen en de gang van zaken.

Voor wie zijn de ALV’s?

Iedereen is welkom op de ALV’s van ASVA. Leden hebben echter meer bevoegdheden:

 • Zij krijgen namelijk van tevoren de benodigde stukken doorgestuurd
 • Zij mogen input leveren en agendapunten aandragen
 • Zij hebben het recht tijdens de ALV hun stem uit te brengen

Bevoegdheden en verplichtingen ALV

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken:

 • Wijziging van de statuten
 • Benoemen en afzetten bestuurders
 • Benoemen en afzetten van commissarissen en – indien van toepassing – hun bezoldiging
 • Dechargeren van bestuurders*
 • Goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
 • Het uitsluiten van een lid

In de statuten is vastgesteld dat bepaalde taken en bevoegdheden van de ALV door de ALV worden uitbesteed aan commissies. Denk hierbij aan de sollicitatiecommissie, die het nieuwe bestuur selecteert, of aan een kascontrolecommissie.

*het ‘eervol ontslaan’ van een bestuurder, de ALV kan een decharge tegengaan, b.v. wanneer een penningmeester zijn jaarrekening nog niet af heeft

Gang van zaken

Twee weken voor de ALV ontvangen alle leden, die aangegeven hebben de ALV stukken te willen ontvangen*, de voorlopige stukken en de agenda voor de vergadering. Deze stukken kunnen worden gelezen en er kunnen opmerkingen op gemaakt worden. Deze opmerkingen kunnen worden gestuurd naar het Presidium (presidium@asva.nl) of desbetreffende bestuurslid.

Een week voor de ALV worden de definitieve stukken verstuurd**. Voor elk agendapunt moet dan een stuk naar de leden worden verstuurd. Door middel van deze stukken worden leden uitgebreid geïnformeerd over de punten die op de agenda staan. Op deze manier zijn alle leden voorbereid op de vergadering en kunnen er vragen worden voorbereid.

Bij een ALV dient een quorum gehaald te worden. Dat betekent dat er minimaal een bepaald aantal leden van ASVA aanwezig moeten zijn om de ALV te starten en bepaalde stemmingen te doen.

Tijdens de ALV worden de agendapunten afgewerkt. Er zijn informerende en besluitvormende agendapunten. Een besluitvormend agendapunt wordt behandeld met een stemming. Het stemmen voor een punt gebeurd gesloten, per acclamatie of per handopsteken. Per acclamatie wordt gedaan wanneer er een eensgestemde mening in de zaal is. Er wordt dan akkoord gegaan met het punt door te klappen. Bij een gesloten stemming worden er briefjes uitgedeeld waar de stem op kan worden genoteerd. Er kan voor, tegen, blanco of onthouding worden gesteld. Alle stemmingen worden altijd tijdens de ALV uitgelegd, zodat iedereen goed geinformeerd wordt over waar er voor wordt gestemd.

De ALV wordt afgesloten met een rondvraag, waar iedereen nog vragen kan stellen en dan wordt er vaak nog nagepraat op een borrel op een nabijgelegen locatie.

*Wil je ook de uitnodigingen en stukken van de ALV’s ontvangen? Mail de studentenbalie.
**Wil je oude stukken inzien? mail het presidium.

ALV-commissies

Ieder jaar wordt er door de ALV een aantal commissies vastgesteld:

 • Presidium
 • Kascommissie
 • Zoekcommissie
 • Sollicitatiecommissie

Daarnaast wordt ook de kaderbeleidscommissie door de ALV vastgesteld, maar dit gebeurt slechts eens in de vijf jaar.