Ondemocratische benoeming decaan FGw

De manier waarop de nieuwe decaan van de FGw benoemd gaat worden is nog steeds ondemocratisch en niet transparant. Kom op 7 maart naar het facultair beraad om meer inspraak te eisen!

Vorige week was het een jaar geleden dat het Maagdenhuis werd bezet. De protesten begonnen op de Faculteit der Geesteswetenschappen, waar grote bezuinigingen het voortbestaan van studies bedreigden. Dit mondde al snel uit in universiteitsbrede onvrede. Wekenlang hebben studenten en docenten samen geprotesteerd voor meer inspraak en meer democratie op de universiteit. Uiteindelijk kwam het College van Bestuur met een tienpuntenplan om tegemoet te komen aan de eisen van de bezetters om de universiteit te democratiseren. Een van deze punten is: ‘op een andere manier, vroegtijdig, de gehele academische gemeenschap [te] betrekken bij cruciale besluiten die iedereen aangaan’.

Op dit moment wordt er op voor diezelfde Faculteit der Geesteswetenschappen een nieuwe decaan gezocht. Tijdens de totstandkoming van de benoemingsprocedure is gebleken dat er weinig ruimte is voor inspraak van studenten en docenten. Er zijn drie FSR-leden en drie OR-leden afgevaardigd in de benoemingsadviescommissie, maar deze personen hebben geheimhoudingsplicht. Hierdoor is het dus onmogelijk om de achterban bestaande uit studenten en docenten te vertegenwoordigen, omdat je die niet kunt informeren en erbij betrekken. Daarnaast heeft de benoemingsadviescommissie geen formele bevoegdheid, de decaan wordt namelijk gewoon aangesteld door het College van Bestuur. De studentenmedezeggenschap heeft keer op keer voorstellen gedaan om de procedure te verbeteren, maar deze werden keer op keer van tafel geveegd. Pas op het moment dat de facultaire gemeenschap van zich liet horen en vele brieven en mails verstuurde, gaf het bestuur een beetje toe. Er wordt nu een zogenaamd facultair beraad georganiseerd waar de academische gemeenschap nogmaals kan laten horen dat ze meer inspraak wil in de procedure. Laten we dus in groten getale opdagen om te laten zien dat het zo niet langer kan! Het facultair beraad vindt plaats op 7 maart om 16:00 in Oudemanhuispoort A008.