HvA: studieverenigingen ontmoeten medezeggenschappers

Het studieverenigingenoverleg (SVO) van dinsdag 11 november stond in het teken van de medezeggenschap op de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat kunnen ze betekenen voor mij? Om antwoord te geven op deze vragen waren naast de studieverenigingen ook de opleidingscommissies, de domeinraden en de centrale medezeggenschap uitgenodigd. Met ongeveer 70 studenten en docenten zat de zaal vol en werd er gediscussieerd over hun gemeenschappelijke doelen voor het komend jaar.

De medezeggenschapsraden en de studieverenigingen zijn beide belangrijke spelers binnen de HvA, welke veel profijt kunnen hebben van een goede samenwerking. Op het SVO kregen de medezeggenschappers eerst een kijkje in het leven van een verenigingsbestuurder door de verhalen van alle studieverenigingen. Vervolgens legde Han Boels, voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad (CMR), uit hoe de medezeggenschap van de HvA in elkaar zit en dat het streven is om de school beter te maken. Aan hun de taak om het College van Bestuur kritisch te bevragen. Het grootste probleem van de medezeggenschap is het lage aantal stemmen dat ze krijgen. Slechts 4% van de studenten stemt en dat is te weinig volgens Boels.

Dit is in lijn met de uitkomsten van het onderzoek dat het onderzoeksbureau van ASVA over de domeinraden verrichtte. Hierin wordt gesteld dat de domeinraden te weinig bekendheid hebben. In de discussie kwam naar voren dat de studenten een gezicht missen bij de medezeggenschap. Ook werd er nagedacht over andere vormen van communicatie, zoals een Pleepeper (wc-krant). Alle partijen zijn erover eens dat goed contact bevorderlijk is voor de huidige situatie. Ook Folia beschrijft dit. 

Is jouw studievereniging nog niet aangesloten bij de SVO’s? Of kon je niet bij het SVO zijn, maar wil je wel graag de notulen? Stuur een mailtje naar Freija, onze coördinator studieverenigingen HBO. Voor meer onderwijsinhoudelijke vragen of opmerkingen is Miranda, onze coördinator onderwijs HBO, beschikbaar.