ASVA ondertekent convenant studentenhuisvesting

ASVA ondertekent vandaag samen met de gemeente Amsterdam, de hoger onderwijsinstellingen van Amsterdam en woningcorporaties DUWO en De Key het Convenant Studentenhuisvesting 2019-2022. In dit convenant worden duidelijke afspraken gemaakt over oplossingen voor de woningnood onder Amsterdamse studenten.

WAAROM EEN CONVENANT?

De woningnood onder Amsterdamse studenten is groot. Iedere student kent de problemen wel: lange wachttijden, torenhoge prijzen, en vaak veel oude panden of kleine studio’s. ASVA strijdt al decennia voor meer, kwalitatief goede, en betaalbare studentenhuisvesting.

Belangrijke gesprekspartners in die strijd zijn natuurlijk de gemeente Amsterdam en woningcorporaties, waar veel studenten hun kamer van huren. Ook hoger onderwijsinstellingen hebben er echter baat bij dat studenten een fijne en betaalbare plek hebben om te wonen en studeren.

De laatste maanden is er daarom hard gewerkt door deze partijen aan het opstellen van een Convenant Studentenhuisvesting 2019-2022. Hierin wordt duidelijk vastgelegd wat ieder van deze partijen de komende vier jaar zal ondernemen om de woningnood onder studenten te lijf te gaan.

ASVA is blij dat het is gelukt om met iedereen afspraken te maken, en zal de komende jaren goed in de gaten houden of iedereen zich ook aan de afspraken gaat houden. Dan zullen we over vier jaar hopelijk zien dat de positie van studenten op de woningmarkt sterk verbeterd is.

WAT STAAT ER IN HET CONVENANT?

De partijen van het convenant stellen zich ten doel om binnen vier jaar het tekort van 9.400 studentenwoningen op te lossen. Ook moet de rechtspositie van studenten verbeterd worden en moet het huren van een woning betaalbaarder worden voor studenten. Daarnaast moet er een goede balans zijn tussen landingsplekken voor internationale studenten en kamers voor Nederlandse studenten.

Het belangrijkste deel van het convenant zijn de afspraken over nieuwbouw:

  • 3.500 kamers op grondposities van de Gemeente Amsterdam.
  • 1.000 (tijdelijke) kamers in gebouwen van hoger onderwijsinstellingen.
  • 1.500 kamers in regiogemeentes zoals Amstelveen, Diemen, Haarlem en Almere. Hierbij wordt ook ingezet op regelmatig en betaalbaar openbaar vervoer.

Daarnaast zullen onderwijsinstellingen hun voorlichting en ondersteuning aan internationale studenten verebeteren wat betreft het vinden van een woning in Amsterdam. Ook zullen zij hun best doen om de instroom van internationale studenten te beperken en voorspellen.

Woningcorporaties zullen er zorg voor dragen dat de studentenkamers die zij bijbouwen de komende jaren betaalbaar zijn voor studenten. Dat betekent dat de prijs van deze kamers onder de huurtoeslaggrens zal vallen:

  • Studenten tot 23 jaar: maximale rekenhuur tot €417 (prijspeil 2018).
  • Studenten van 23 tot 28 jaar: maximale kale huur tot €597 (prijspeil 2018).

Ook zullen corporaties zich inzetten om de betrokkenheid van bewoners te vergroten, door studentbeheerders en bewonerscommissies beter en actiever te ondersteunen.

Ten slotte zullen woningcorporaties en de gemeente zich ervoor inzetten dat het weer makkelijker wordt voor studenten om samen met vrienden een huis te huren. Hiervoor zullen wijzigingen gemaakt worden in het huidige gemeentelijk beleid rondom woningdelen.

WAT GAAT ER NU GEBEUREN?

ASVA is blij dat het is gelukt om met al deze organisaties duidelijke en goede afspraken te maken. De komende jaren zullen wij nauw in de gaten houden of de doelen worden gehaald en zullen we druk blijven uitoefenen om de positie van studenten op de woningmarkt te verbeteren. Wil je hieraan meewerken? Meld je dan bij ons!