Statement ASVA over bezetting P. C. Hoofthuis

<< English follows Dutch >>

Statement ASVA over bezetting P.C. Hoofthuis

Vanochtend (28-09-2018) is het P.C. Hoofthuis bezet door studenten van de Universiteit van Amsterdam en omgedoopt tot de Autonome Universiteit Postcolonial House (PCH).

De ASVA Studentenvakbond steunt de studenten in hun roep om betere onderwijskwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit, democratisering, diversiteit en dekolonialisering. De stelselmatige afbraak van het onderwijs en het gebrek aan democratie maakt dat deze studenten geen andere uitweg zagen dan deze actie. ASVA betreurt het dat dit soort maatregelen nodig zijn, maar vindt het hoopvol dat de UvA studenten kent die zo toegewijd zijn aan een betere universiteit.

De waarden waar deze studenten voor staan, komen uiteindelijk ten goede van de gehele academische gemeenschap. We willen allemaal een universiteit waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen, waar docenten betaald worden voor het werk dat ze doen en vrij zijn om te staken wanneer dat niet zo is, waar we leren om kritisch naar onszelf en de maatschappij te kijken, waar we onszelf kunnen ontwikkelen zonder een burn-out te krijgen, en waar de mensen om wie het gaat daadwerkelijk zeggenschap hebben over wat er gebeurt.

Deze bezetting komt niet uit het niets. In de afgelopen maanden hebben studenten hun onvrede over het huidige onderwijsbeleid kenbaar gemaakt door middel van protesten, zoals de Night of Protest, Mars Voor Onderwijs, New University Night, en open brieven, zoals de brief van het Diversity Forum aan het CvB in juli en andere artikelen. Ook hebben studenten jarenlang in de medezeggenschap gestreden voor een meer democratische universiteit zonder ooit echt ergens te komen. ASVA juicht toe dat deze studenten op een kritische manier naar hun eigen onderwijs kijken en zich met gedrevenheid inzetten om hun studie, universiteit en maatschappij te verbeteren. De UvA zou niet hetzelfde zijn zonder zulke studenten.

Een bezetting neemt ongemakken met zich mee, maar herinnert ons daardoor aan de problemen in het hoger onderwijs die we dagelijks wegwuiven. We hopen dan ook dat de hele academische gemeenschap, inclusief het CvB, inziet dat deze studenten een stem vertegenwoordigen die gehoord moet worden. We gaan ervan uit dat dit keer niet de politie, maar een overeenkomst het einde zal vormen van de bezetting.

ASVA strijdt voor vrij en emancipatoir onderwijs. Wij willen onderwijs dat toegankelijk is voor ieder die wil studeren, niet enkel zij die het kunnen betalen. Wij willen onderwijs dat kennis op zichzelf als een groot goed ziet en tot kritische burgers opleidt, en geen onderwijs dat enkel gefocust is op het produceren van zoveel mogelijk diploma’s. Je studie is meer dan een toegangsticket tot de banenmarkt. Wij willen onderwijs waarover zij van wie het onderwijs is, studenten en docenten, zeggenschap hebben. Wij willen onderwijs waar koloniale kennisstructuren niet meer worden gereproduceerd, en onderwijsinstellingen die er actief toe streven om uitsluitingsmechanismen te verbannen.

Zelf organiseren wij vandaag samen met andere actiegroepen de Mars voor Onderwijs 2.0, om te vechten voor deze idealen en tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. Een demonstratie door Amsterdam waarop vele studenten zich luidkeels zullen laten horen voor beter onderwijs en tegen bezuinigingsmaatregelen. Onze doelen sluiten aan bij de doelen van de Autonome Universiteit PCH. Samen met hen roepen wij het CvB en de regering op om het hoger onderwijs financieel weer volledig te ondersteunen en de studenten en docenten de macht over hun universiteiten terug te geven.

<< English >>

Statement ASVA on occupation P.C. Hoofthuis

This morning (28-09-2018), the P.C. Hoofthuis has been occupied by students from the University of Amsterdam, and renamed to the Autonomous University Postcolonial House (PCH).

The ASVA Student Union supports these students in their call for better quality of education, more accessible education, and inclusivity, democratisation, diversity, and decolonisation. The structural degradation of education and the lack of democracy has made these students see no other option than this action. ASVA is saddened that these measures are necessary, but finds it hopeful that the UvA has students who are so dedicated to a better university.

The values that these students stand for, are beneficial to the whole academic community. We all want a university where everybody is welcome and can feel at home, where teachers are paid for the work they do and are free to strike when that isn’t the case, where we learn to look critically at ourselves and society, where we can develop ourselves without getting a burn-out, and where the people about whom decisions are made have real power over those decisions.

This occupation does not come out of the blue. In the past months, students have voiced their concerns about the current education policy through protests, such as the Night of Protest, March for Education, New University Night, and open letters, such as the letter from the Diversity Forum to the CvB in July. Additionally, students have worked in student councils for years to achieve a better university, without really reaching anything. ASVA applauds that these students look at their education critically and are committed to improving their study, university, and society. The UvA would not be the same without such students.

An occupation has its inconveniences, but therefore reminds us of the problems in higher education that we take for granted on a daily basis. We therefore hope that the whole academic community, including the CvB, sees that these students represent a voice that must be heard. We assume that this time not the police, but an agreement will form the end of this occupation.

ASVA fights for free and emancipatory education. We want education that is accessible for all who want to study, not just those who can pay for it. We want education that sees knowledge as something good in itself and educates students to be critical citizens, not education that is solely focused on producing as many diplomas as possible. Your study is more than a ticket to the labour market. We want education where those who own and produce it, students and teachers, have a say in what happens. We want education where colonial knowledge structures are no longer reproduced, and where institutions actively strive to get rid of mechanisms of exclusion.

Today we organise, together with several other groups, the March for Education 2.0, to fight for these ideals and against budget cuts in higher education. A march through Amsterdam were many students will loudly make their voice heard for better education and against budget cuts. Our goals are related to those of the Autonomous University PCH. Together with them we ask the CvB and the government to fully support higher education and to give back power over the universities to students and teachers.