Persbericht: Meer inspraak is Amsterdamse student door de neus geboord

Vandaag werd er over de wet versterking bestuurskracht gestemd in de Tweede Kamer. De uitkomst is een deceptie voor de Amsterdamse student.

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer gestemd over de wet die studenten meer inspraak zou moeten geven. Xandra Hoek, voorzitter van de ASVA studentenvakbond: ‘De uitkomst van de stemming is vanuit Amsterdams perspectief een totale deceptie: de veranderingen die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd dragen nauwelijks bij aan het democratiseren van de universiteit en hogeschool.’

Het oorspronkelijke voorstel van de minister was überhaupt zeer nietszeggend, dus de bal lag bij de Tweede Kamer. Het is dan ook niet gek dat er maar liefst 57 amendementen en moties werden ingediend. Van die 57 amendementen zijn er vandaag slechts enkele goedgekeurd die betrekking hebben op het hoger onderwijs. Hoek: ‘Er is echt meer nodig om studenteninspraak te verbeteren.’ 

Op de UvA is er keer op keer bewezen dat de medezeggenschap geen poot heeft om op te staan en dat het bestuur niet luistert naar de studentenraad. Zo stemde de medezeggenschap een fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU weg, maar ondertussen gaan de plannen toch door. Studenten waarschuwden voor problemen bij de verhuizing van meer dan 8.000 studenten naar de Roeterseilandcampus, maar ook deze werd doorgedrukt. ‘Uiteindelijk heeft de studentenraad het vertrouwen opgezegd in de voorzitter van het College van Bestuur, maar dat is geen structurele oplossing voor het probleem’, zegt Hoek.

Juist in Amsterdam is de roep om verandering op de universiteit ontzettend groot. Studenten hebben vorig jaar maandenlang keihard gestreden voor meer democratie op de universiteit. Hoek: ‘Er lag hier een mooie kans om de geluiden uit de Maagdenhuisbezetting om te zetten in daadwerkelijke verandering. Die kans is nu verspeeld’. Instemmingsrecht op de facultaire begroting, op huisvestingsplannen, op het samenvoegen en opheffen van opleidingen en op het allocatiemodel: een greep uit de voorstellen van onder andere D66, SP, GroenLinks en PvdA. ‘Goede voorstellen, maar deze zijn allemaal geblokkeerd door de Tweede Kamer’, aldus Hoek.

De ASVA studentenvakbond is blij dat opleidingscommissies instemmingsrecht krijgen op delen van het Onderwijs- en Examenreglement, maar verder stellen de wijzigingen niets voor. Zo mag er nu een student plaatsnemen in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe bestuurder, maar die sollicitatiecommissie heeft echter helemaal geen formele rechten. De Raad van Toezicht bepaalt nog altijd wie hij aanstelt in het College van Bestuur. ‘Een wassen neus dus’, volgens de ASVA-voorzitter.

Hoek: ‘Het is tijd voor echte verandering. Helaas hoeven we op Den Haag niet te rekenen. ASVA hoopt dat de Commissie Democratisering en Decentralisering wel voor de nodige aardverschuivingen op de UvA kan zorgen.’