HvA gaat aan de slag met adviezen ASVA over ambitieuze studiecultuur

 
Naar aanleiding van het onderwijssymposium van 9 mei 2012 heeft ASVA een beleidsadvies geschreven aan het College van Bestuur, de Centrale Studentenraad en de Centrale Medezeggenschapsraad van de UvA en de HvA. Het beleidsadvies kunt u hier nog eens teruglezen. Zoals u kunt zien is het advies opgebouwd uit verschillende soorten suggesties: sommigen heel concreet, anderen zijn belangrijke voorwaarden voor de kwaliteit van onderwijs op de lange termijn.
Op donderdag 23 augustus heeft ASVA om de tafel gezeten met Jet Bussemaker (Rector HvA) om de suggesties door te spreken en te kijken naar de mogelijkheden en uitvoerbaarheid. Dit gesprek bracht een aantal punten naar voren uit de actielijst die we samen tot uitvoer gaan brengen. Zo is bijvoorbeeld de inzichtelijkheid van vak-evaluaties een speerpunt gebleken, en kijken we naar de mogelijkheid om feedback van studenten mee te nemen bij de beoordelingsgesprekken van docenten. Een ander zwaartepunt is de “kleine kwaliteit”, die voor de dagelijkse beleving van studenten over de kwaliteit van onderwijs bepalend is. Er is dan ook afgesproken dat ASVA een Top 3 van grootste ergernissen van studenten zal samenstellen, waarbij de inzet is dat deze binnen een jaar opgelost zullen worden. Verder zijn er nog vele andere punten besproken, zoals waardering voor bestuurders van studieverenigingen, het invoeren van bonuspunten bij actieve participatie, de terugkoppeling van vakevaluaties, promotie van excellentieprogramma’s en de organisatie van een congres over de aansluiting van opleidingen met het werkveld.
De rector was zeer positief gestemd over het beleidsadvies en de input die studenten via dit symposium hebben geleverd. Zij gaat met veel punten concreet aan de slag en wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van wat er uiteindelijk met deze acties zal gaan gebeuren.
Volgende week zal ASVA in gesprek gaan met Dymph van den Boom (rector UvA), hopelijk zijn de uitkomsten van dit gesprek net zo positief en zullen wij met gebundelde krachten de actielijst tot uitvoer gaan brengen!