ASVA overvallen en ongerust over eenzijdig stopzetten Convenant Studentenhuisvesting door de Gemeente Amsterdam

Eerder deze maand hebben de wethouders Pels en van Dantzig de Raad geïnformeerd dat het Convenant Studentenhuisvesting aan het einde van dit jaar niet vernieuwd zal worden. ASVA Studentenvakbond is hierover overvallen en ongerust, vooral omdat er geen concreet alternatief wordt geboden en omdat dit is gedaan zonder overleg met de andere convenantpartners. De woonproblematiek voor studenten is de afgelopen vier jaar daarnaast alleen maar groter geworden. Bestuurslid huisvesting van ASVA Bor van Zeeland: “Het eenzijdig stopzetten van het convenant zonder een concreet alternatief te bieden voelt als een belediging naar de betrokken partners en de Amsterdamse student.’’

Het Convenant Studentenhuisvesting is een samenwerkingsafspraak tussen de Metropoolregio Amsterdam, de onderwijsinstellingen, studentenbonden en woningcorporaties die iedere vier jaar wordt opgesteld. Het doel van het convenant is om de tekorten op de woningmarkt terug te dringen en de positie van studenten op de woningmarkt te verbeteren. Het convenant werd door alle partners als zeer waardevol beschouwd en het is te betreuren dat de gemeente eenzijdig de voortzetting stopzet zonder verder beraad. De wethouders geven in de raadsbrief aan dat zij het convenant niet als het juiste instrumentarium beschouwen, maar zorgelijk genoeg hebben de wethouders geen nieuwe invulling voor wat wel de juiste aanpak is.

Vorige maand ondertekende de gemeente Amsterdam nog het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Met het onderteken deed de gemeente de belofte om zich in te zetten voor intensievere samenwerking tussen de convenantpartners. Het eenzijdig stopzetten van het convenant zonder concreet alternatief staat haaks op deze belofte. Bor van Zeeland: “Dit gebrek aan ambitie past niet bij een gemeente die zichzelf een kennisstad noemt.”

De unieke leefsituatie van studenten vereist een unieke aanpak voor deze doelgroep. Bor van Zeeland: “De gemeente lijkt met twee maten te meten: met de energietoeslag is de unieke woonsituatie van studenten een reden om geen energietoeslag uit te keren, maar nu er een nieuw convenant nodig is, is deze opeens niet meer uniek genoeg.”

De woonsituatie voor studenten blijft dan ook erbarmelijk. Amsterdam is voor studenten de duurste stad van Nederland. Het is de verwachting dat het kamertekort zal oplopen van 6.000 naar 16.000 kamers in 2029, omdat de instroom van nieuwe studenten onverminderd hoog blijft en de sociale woningvoorraad voor studenten dreigt af te nemen door het grote aantal tijdelijke woningen. Daarnaast laat de brand in Riekerhaven zien dat de veiligheid van tijdelijke complexen niet op orde is.