Onderzoek naar studentenparticipatie op de HvA

Studenten zitten vol goede ideeën over de vormgeving en indeling van hun onderwijs. Voor onderwijsinstellingen zijn deze ideeën van belang om het onderwijs en het beleid goed te laten aansluiten op de behoeften van studenten. Deze inspraak is geïnstitutionaliseerd in de vorm van onderwijscommissies en studentenraden. Studentenparticipatie gaat echter niet alleen over besluitvorming of over kwaliteitscontrole van het onderwijs, het heeft ook betrekking op de vele culturele, sociale en sportieve organisaties die Amsterdam rijk is. Zo dragen studenten die actief zijn bij al deze organen een bijdrage aan wat het betekent om een Amsterdamse student te zijn. Daarnaast brengt deze bijdrage ook individuele voordelen met zich mee, doordat studenten vaardigheden ontwikkelen en netwerken kunnen opbouwen die los van het curriculum staan.

Toch zijn er signalen, in het bijzonder rond de Hogeschool van Amsterdam, dat er mogelijk te weinig animo is voor studentenparticipatie. Zo hadden de verkiezingen voor diens Centrale Medezeggenschapsraad in 2020 een historisch lage opkomst van 2,2%. Ook werd er bij meerdere facultaire deelraden niet eens gestemd, omdat er net zoveel als of minder kandidaten dan zetels waren.

Naar aanleiding van deze signalen heeft het ASVA Onderzoeksbureau onderzocht welke beweegredenen studenten aan de Hogeschool van Amsterdam hebben om een bijdrage te leveren aan studentenparticipatie. De doelstelling hierbij was om inzichtelijk te maken hoe het proces van het worden van een ‘actieve student’ verloopt en welke mogelijke verbeterpunten daaruit gehaald kunnen worden. Dit is onderzocht aan de hand van een kwalitatieve onderzoeksmethode op basis van semigestructureerde interviews met actieve studenten.

Uit de ervaringen van de respondenten blijkt dat er op de HvA sprake is van solide participatiemogelijkheden maar dat de werving suboptimaal is. Enerzijds zijn er veel goede manieren om actief te zijn,  deze werden ook als positief gezien en ervaren door de respondenten van dit onderzoek. Participatie aan de HvA is zeker een leuke, leerzame en belangrijke manier voor studenten om iets toe te voegen aan het studentenleven.

Anderzijds lijken er ook grote tekortkomingen te zijn die de participatie hinderen, voornamelijk in de informatievoorziening over en tussen de verschillende participatie organen. Dit hindert niet alleen de samenwerking en effectiviteit van de participatie, maar belemmert ook mogelijkheid om de bekendheid van participatieorganen via elkaar te vergroten.

Het onderzoeksbureau doet de suggestie om dit wellicht te verbeteren door actieve studenten te beschouwen als ambassadeurs voor de participatie als geheel. Door iedere actieve student bekend te maken met de participatie als geheel, kunnen zij andere studenten makkelijker de weg wijs maken in de participatie.

Geïnteresseerd in het volledige onderzoek? Dat kun je hier vinden: