Notulen ASVA ALV 31 8 21 definitief NL en ENG

Notulen ASVA ALV 31-08-2021 18:30 tot 20:00 

Locatie: Hybride, fysiek te Kohnstammhuis, HvA Amstelcampus, Wibautstraat 2-4, 1091 GM  Amsterdam en online op Zoom.  

Notulisten: Iris Kok en David Shader 

Aanwezigen: 

ASVA Studentenvakbond Presidium: Milena de Swart en Iris Kok  

ASVA Studentenvakbond Bestuur 76: 2020/2021: Hanna Blom, Cato van Hoegee, Maarten van  Dorp, Juliet Hondtong en Stijn Hermes.  

ASVA Studentenvakbond Bestuur 77: 2021/2022: Melissa Bakker, Emma Buining, Jules  Declerieux, Andra Geurtz en Job Vermaas.  

Jikke Piqueur (AKvV) 

Laura Godoff (Off-Screen) 

Riddhi Vyas (Off-Screen) 

Sarah Ligthart (Etcetera) 

Bart Verkerk (A.S.V.Gay) 

Alexander Blauwgeers 

Lotte de Boer 

Carlos van Eck 

Gerard van Dorp  

Faisal Elhassan 

Gijs van der Haak 

Nadine ter Harmsel 

Clément Griffoin 

Teuntje van Heese  

Sophie Hermes  

Suzan Hermes 

Sven Hermes 

Isa Kuijer  

Kade McEwan 

Sam Mulder  

Fien Oostermeijer 

Willem Prinssen  

Afzal Siddique

Gokie Wiegers  

Chaja Zeegers  

Julia Zegeling 

Serra Leenders 

Jolanda van Hoegee Angus Kerr 

Isene Boudrie 

Derk van den Hoven Anne-Clarine Prosman Robin Schatens 

Lara Scipio 

David Shader 

Anneke van der Werf Isa Teule

1. Opening 

Milena opent de vergadering. Deze bestuurswissel-ALV vindt hybride plaats.  

2. Mededelingen  

Er wordt toestemming gevraagd voor het opnemen van de ALV. Hier wordt geen bezwaar  tegen geuit en de opname wordt gestart. De opname zal maximaal twee weken worden  bewaard.  

Milena geeft aan dat ze strenger moet zijn met mensen de beurt te geven omdat deze  vergadering hybride plaatsvindt. Graag de handen opsteken en naam noemen voor te  beginnen met spreken dan is het voor de notulen extra duidelijk. Ook wordt er verzocht om  de presentielijst in te vullen.  

Isene: is dat hetzelfde formulier uit de e-mail die ik moest invullen? 

Milena: Ja. Is er iemand die niet zeker weet of ze stemrecht hebben? Iedereen die stemrecht  heeft graag de hand even opsteken. 17 stemgerechtigden worden geteld inclusief de mensen  in de Zoom. Milena vraag of mensen het kunnen laten weten als ze de ALV vroegtijdig moeten  verlaten.  

De stemprocedure werkt als volgt; wanneer nodig zal Milena vragen of mensen willen  stemmen. Als dat niet het geval is, dan wordt het voorstel per acclamatie aangenomen.  Indien mensen wel willen stemmen, dan kan dat via Google Forms waarvan de link door  Milena zal worden gedeeld zodra er een stemming zal plaatsvinden. Bij een open stemming  zal de uitslag worden gepubliceerd en bij een gesloten stemming zal alleen de uitslag  worden meegedeeld door Milena. 

Milena heeft geen machtigingen ontvangen.  

Er zijn vanuit de zaal verder geen opmerkingen of andere mededelingen.  

3. Vaststellen notulen ALV 22-07-2021 

Milena vraagt of mensen opmerkingen en-/of vragen hebben over de notulen van de vorige  ALV. Er zijn geen vragen over de notulen en ze zijn dan ook aangenomen. 

4. Vaststellen agenda  

De agenda is aangenomen. 

5. Terugblik Bestuur 2020-2021 

Maarten van Dorp: Alhoewel er op deze ALV niet gestemd zal worden, wil ik toch even een  jaarverslag van bestuur 76 (2020-2021) geven. Omdat het huidige beleidsplan nog tot eind  dit kalenderjaar onder bestuur 77 (2021-2022) uitgevoerd zal worden, wil ik graag een aantal  grote acties van dit jaar toelichten. 

Het was een doel dit jaar om activisme en demonstreren een prominentere rol te geven  binnen ASVA. We hebben dit jaar op het Museumplein met de actiegroep #ikwilnaarschool,  de LSVb en de SRVU een demonstratie georganiseerd voor veilig fysiek onderwijs (vanwege  corona). Hierdoor is de taal waarmee er over studenten werd gesproken veranderd, van  student als superverspreider van het virus naar een groep mensen die hard is getroffen door  corona. Andere demonstraties we hebben georganiseerd dit jaar waren tegen proctoring,  het opstappen van UvA-FGw decaan Fred Weerman, voor de mentale gezondheid van  studenten en met de beweging #nietmijnschuld tegen het huidige leenstelsel.  

Op het gebied van huisvesting is er ook veel gebeurd het afgelopen jaar, niet gek gezien de  huidige wooncrisis. Iets wat waarschijnlijk niet op jullie radar heeft gestaan, was het plan van  toenmalig Wethouder Wonen Ivens om studenten- en jongerenhuisvesting samen te  voegen. Dat zou voor studenten onvoordeligere huurcontracten opleveren en de  woningvoorraad relatief verkleinen. Daarvoor zou onderzoeksbureau RIGO eerst een  verkennend onderzoeksrapport publiceren en ASVA had binnen de werkgroep JSHV van de  gemeente kans om input te leveren. Het is met kritiek, inhoudelijke toevoegingen aan het  rapport en lobbyen gelukt om dit samenvoegen tegen te houden.  

Uit het NRC hebben we dit jaar weer moeten vernemen van seksueel wangedrag van een  UvA-docent bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Er werd niet adequaat tegen  opgetreden door decaan Fred Weerman van de FGw en aangezien de studentenraden  eerder hun vertrouwen hadden opgezegd, hebben we samen met de FSR, CSR, diversity  forum, SOSUvA en Humanities Rally tegen het aanblijven van Weerman gedemonstreerd.  Inmiddels wordt er gezocht naar een nieuwe decaan en zal Weerman stoppen per januari  2022.  

Ook over het mode-instituut van de HvA, AMFI, kwam bericht in het NRC over extreme  sociale onveiligheid naar buiten gekomen. Door de studenten te organiseren, eisen te stellen  en herhaaldelijk de media op te zoeken hebben we het volgende bereikt. Er zijn in de  Tweede Kamer Kamervragen gesteld, is de onderwijsinspectie betrokken geraakt en zijn een  aantal van de omstreden docenten inmiddels opgestapt. 

Beide gevallen zijn nog lopende projecten zolang er degelijk sociale veiligheidsbeleid mist,  maar afgelopen jaar was een goed begin om hiermee verder te gaan.  

Dat we ons ingezet hebben op AMFI valt ook onder de vergrote inspanning van ASVA om  meer aanwezig te zijn op de HvA en om de hbo-studenten beter te vertegenwoordigen. Dit  hebben we gedaan op landelijke niveau bij de LSVb door een hbo-werkgroep op te richten  en te focussen op hbo-studenten in het nieuwe LSVb bestuur. We hebben deze positie ook  verkondigd bij het ISO. Binnen de HvA zelf is ASVA bezig geweest met een campagne om de  Facultaire Medezeggenschapsraden beter onder de aandacht te brengen.  

Tot slot nog een recente ontwikkeling. Vervoersbedrijven, wethouders vervoer en  gedeputeerden van verschillende provincies hebben naar een aantal ministers een brief  gestuurd met daarin de oproep om studenten te weren uit de spits in het OV. Dit plan is 

eerder terugverwezen naar de regio en dus wordt er ook gekeken naar ASVA. Het is  natuurlijk een idioot plan om studenten ook nog hun OV af te nemen in een tijd waarin zij  zich en masse al in de schulden moeten steken. Daarom was er afgelopen week een overleg  met de Colleges van Besturen van HvA, UvA en VU en wij zullen op dit punt samen  optrekken.  

Goed, hopelijk heb ik beetje een beeld kunnen schetsen van het speelveld voor de ASVA dit  afgelopen jaar en zal ik het woord weer overhandigen aan het presidium voor de orde van  de dag: de bestuurswissel.  

6. Bestuurswissel 

Milena vraagt aan de ALV of die akkoord geeft om het huidige bestuur te dechargeren en ze  daarmee van hun verantwoordelijkheid te ontdoen. Mocht iemand bezwaar hebben dan moet  die persoon dat nu laten weten. Er zijn geen reacties uit de zaal en er wordt overgegaan tot  de wissel.  

Hanna Blom wordt gedechargeerd als Algemeen Bestuurslid en Job Vermaas wordt  aangesteld als nieuw algemeen bestuurslid. Stijn Hermes wordt als penningmeester  gedechargeerd en Melissa Bakker wordt aangesteld als nieuwe penningmeester. Cato van  Hoegee wordt gedechargeerd als secretaris van ASVA en Andra Geurtz wordt als nieuwe  secretaris van ASVA aangesteld. Juliet Hondtong wordt gedechargeerd als vicevoorzitter en  Jules Declerieux wordt aangesteld als nieuwe vicevoorzitter. Voor de volgende stap wilt  voorzitter Maarten van Dorp een klein dankwoord uitspreken. 

Maarten van Dorp: Ik wil toch voor de bestuurswissel nog mijn vertrouwen in het volgende  bestuur uitspreken. De selectie van het nieuwe bestuur en de daaropvolgende  inwerkperiode is voor het oude bestuur altijd een spannende periode. Dragen wij de regie van het ons zo dierbare ASVA over aan de juiste mensen? Ik ben de afgelopen weken tot de  conclusie gekomen van wel. 

Ik heb de afgelopen tijd van mijn opvolger, Emma, regelmatig vragen gehad over van alles en  nog wat. En dat is precies de reflex die ik wilde zien in een nieuw bestuur, namelijk  bekennen dat je iets niet weet is het absolute fundament van een ASVA-bestuursjaar. Een of  andere Griek is ooit ook tot die conclusie gekomen. Daarop volgt namelijk het leren en tot  slot het handelen.  

En handelen dat doen ze. Er zullen weinig besturen zijn geweest die de week voordatzij  bestuur worden al een demonstratie op hun conto hebben. Afgelopen vrijdag hebben zij  samen met Carlo van Munster en het COC een demonstratie met ruim 1000 deelnemers  

georganiseerd voor de studenten van de Krelis Louwenstraat, die te maken hebben gehad  met anti-LHBTIQ+ brandstichting uit fascistische hoek. Melissa en Andra hebben daarbij ook  uitstekend de studenten van de flat helpen organiseren en mediabeleid gevoerd.  Ook zijn landelijke en politieke contacten in dit bestuur uitstekend verankerd. Zo combineert  Jules dit jaar met de vertegenwoordiging van de universitaire medezeggenschap op landelijk 

niveau in zijn bestuursfunctie bij LOF. Dat vergroot ook de betrokkenheid van dit bestuur bij  de LSVb en misschien ook andersom. Job heeft dan weer een goede band en kennis over de  Amsterdamse politieke jongerenorganisaties vanwege zijn voormalige functie als  penningmeester en vicevoorzitter van de afdeling Amsterdam van Dwars. Dat zijn connecties  die waardevol gaan zijn voor het activisme van aanstaand jaar. Ik kan natuurlijk ook niet  onbenoemd laten dat de voorzitter en secretaris beide HvA-studenten zijn.  

Kortom, voor jullie zit een competent, intelligent en divers bestuur. Ik dank voor het mooie  jaar en wens de volgende lichting alle succes van de wereld. Dank je wel.  

Milena: Dan dechargeer ik bij deze Maarten van Dorp als voorzitter van ASVA en stel ik Emma  Buining aan als nieuwe voorzitter van ASVA. Gefeliciteerd allemaal, dit was het  allerbelangrijkste. Nu wil ik graag het woord geven aan de nieuwe voorzitter Emma. 

7. Vooruitblik Bestuur 2021-2022 

Emma Buining: De meeste van ons hebben elkaar pas kortgeleden en op een intense en  grappige manier leren kennen, namelijk de pressure-cooker die de teamdag heet. We zijn toen  uitgebreid getest om te kijken of wij een waardig ASVA-bestuur konden worden. Een paar  dagen later ontvingen wij het verlossende telefoontje: we werden het nieuwe ASVA-bestuur.  Echter besloot één kandidaat om toch niet door te gaan en moesten we een nieuwe  vicevoorzitter zoeken. Deze werd gevonden op een enorm studentenprotest en vormde het  missende puzzelstukje. Nu kon de echte voorbereiding beginnen. We zijn door de  medewerkers en het voormalige bestuur klaargestoomd en weten nu wat het echt betekent  om op te komen voor de studenten van Amsterdam. Hiervoor willen wij graag iedereen bedanken.  

Graag zou ik jullie nog even kort willen voorstellen aan mijn medebestuursleden. We beginnen  aan de linkerkant bij Job Vermaas, ons algemeen bestuurslid. Een oud-algemeen bestuurslid  zei ooit: om algemeen te zijn is om gemeen te zijn. Daar gaat Job heel goed in zijn door te  focussen op onderwijs en huisvesting. Melissa Bakker neemt als penningmeester de verantwoordelijkheid voor de financiën van ASVA maar ook huisvesting en studentenwelzijn.  Andra Geurtz zal zich als secretaris ervoor zorgen dat ASVA inhoudelijk een beetje op de been  blijft. Maar ook met studentenwelzijn, ALV en de LSVb. Jules Declerieux gaat zich inzetten als  vicevoorzitter voor het bestuur en de medewerkers maar ook onderwijs en inclusie. En zelf  zal ik als voorzitter en zal ik me voornamelijk bezighouden met onderwijs en het leenstelsel.  

We gaan ons best doen voor ASVA en de rechten van de Amsterdamse studenten. Samen zijn  we ASVA. Iedereen hier is onmisbaar. Samen gaan we zorgen voor een veiliger en beter leren, wonen en leven. Ik wil iedereen alvast bedanken voor wat is gedaan en wat gedaan gaat  worden. Ik ben heel benieuwd naar alle mooie dingen die we aankomend jaar gaan  neerzetten. Bedankt!

8. Data ALV’s 2021-2022 

a. Presentatie 

Milena geeft het woord aan Andra als nieuwe secretaris.  

Andra: In overleg met het presidium en bestuur 76 hebben we ervoor gekozen om minder  ALV’s te organiseren voor komend bestuursjaar. De dagen die we nu voorstellen zoals in het  vergaderstuk zijn: maandag 1 november, dinsdag 14 december. En in 2022: woensdag 2  maart, donderdag 21 april, dinsdag 7 juni en woensdag 31 augustus.  

b. Vragen 

Robin Schatens: Waarom zijn deze ALV’s zo gepland? 

Andra: We hebben geprobeerd om iedere twee maanden een ALV te plannen. Tussen  november en december zit een wat kortere periode omdat dan de SoCo ingestemd moet  worden namelijk voor het kerstreces. En tussen december 2021 en maart 2022 zit een wat  groter gat omdat dan de jaarrealisatie gemaakt moet worden en we de penningmeester daar  wat tijd willen voor geven.  

Maarten van Dorp: En waarvoor is de ALV in juni? 

Andra: Die is dan voor het nieuwe bestuur en de wissel.  

c. Stemming 

Er wordt geen stemming aangevraagd, dus de nieuwe ALV data 2021-2022 zijn per acclamatie  aangenomen.  

9. Herinstemming Presidium 2021-2022 

a. Voordracht 

Milena: Het presidium wordt aangesteld voor één jaar. We wilden graag de termijn hiervan  gelijktrekken aangezien ik in november 2020 ben begonnen en Iris in januari 2021. Aangezien  we beiden willen aanblijven als presidium willen hierbij onszelf even voorstellen aan iedereen  en eventueel stemmen hierover. Mochten we niet door mogen gaan Milena de Swart en Iris  Kok stellen zichzelf kort voor zoals beschreven in het vergaderstuk.  

Stijn Hermes merkt op dat er in principe wel voor de ALV van november een nieuw presidium  kan worden gevonden.  

b. Vragen 

Er zijn verder geen vragen vanuit de zaal.

c. Stemming 

Niemand wilt een stemming aanvragen dus is het huidige presidium bestaande uit Milena de  Swart als Presidium-voorzitter en Iris Kok als Presidium-notulist per acclamatie ingestemd.  

10. WVTTK  

Milena heeft zelf geen punten meer die nog ter tafel zijn gekomen tijdens deze vergadering.  Er wordt gevraagd of er nog vragen en die zijn er niet.  

11. Rondvraag  

Isene vraagt waar er wordt er geborreld. Milena: ja, bij Fest. Cato geeft aan dat er geen vaste  reservering en dat sommige mensen misschien buiten moeten zitten. Hanna merkt op dat  deze zaal tot 20:00 beschikbaar is. Milena vraagt aan iedereen om hun afval op te ruimen.  

12. Sluiting 

Milena sluit de vergadering. 

Notes ASVA GMM 31-08-2021 18:30-20:00

This was a hybrid meeting. A physical meeting was held at Kohnstammhuis, AUAS Amstelcampus, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam and online on Zoom.  

These notes were made by Iris Kok with the help of David Shader.  

1. Opening 

Milena opens this meeting. This is the last General Members Meeting (GMM) for the board  2020-2021 and the first one for board 2021-2022.  

2. Announcements  

Milena asks for permission to record this meeting. There is no objection from anyone, so the  recordings are started. They will be saved for a period of maximum two weeks.  

Milena states that she needs to be stricter with giving people a moment to speak since this is  a hybrid meeting. She also asks if people can raise their hands and mention their name before  speaking, so that it is extra clear for the notes. People also need to fill in the attendance sheet.  This is the form that was earlier send by e-mail.  

If people are not sure whether or not they have the right to vote, they can check it with Milena.  She counts 17 people in the room and in the zoom that have the right to vote. People are  requested to let Milena know if they need to leave the GMM early.  

The procedure around decision-making works like this: Milena asks if there are people who  want to vote. If not, then the proposal is accepted per acclamation. If people want to vote  about something, then that will take place this time via Google Forms. Milena will share a link  and the result shall be shared when it is an ‘open’ voting.  

Milena has not received any authorisations.  

There are no further comments or questions.  

3. Establishing the notes from GMM 22-07-2021 

Milena asks if people in the room of zoom had any questions or comments regarding the notes  from the GMM of 22-07-2021. There is no response so the notes are established.  

4. Establishing the agenda. 

There are no comments regarding the agenda, which is now officially established.  

5. Looking Back: Board 2020-2021 

Maarten van Dorp: Although we will not discuss and/-or vote about the year report of board  76, since the current policy plan will be continued until the end of 2021 by board 77, I still  want to shortly discuss a couple of actions we organized this last study-year.  

This year the goal was to do more with activism and organize demonstrations, so we did.  

We have demonstrated against the dean of the Humanities department of the UvA (Fred  Weerman) and the same goes for the Amsterdam Fashion Institute AMFI (AUAC) after the  NRC published pieces about sexual misconduct and unsafe learning environments. We  demonstrated against the financial loan system for students. We have demonstrated for  physical safe education in higher education in times of corona. And we from ASVA want a  bigger presence in and on the AUAC, so we did by promoting the faculty student councils.  

We also stopped the plan from the municipality to combine student and youth housing. And  more recently we have been busy with public transport and the idea to deny students access  in rush hour. In short, these were some of the issues of this board year.   

6. Changing of Boards  

Milena asksto the people in the room and zoom if they give permission to release the  current board 76 and relieve them of their responsibility. If anyone has any objections they  should let us know now. There are no responses and the changing of the boards officially begins. 

General Board Member: Hanna Blom is released and Job Vermaas is appointed. Treasurer: Stijn Hermes is released and Melissa Bakker is appointed. 

Secretary: Cato van Hoegee is released and Andra Geurtz is appointed.  Vice Chair: Juliet Hondtong is released and Jules Declerieux is appointed.  

Before he is released, Maarten van Dorp wants to say a word of thanks.  Maarten van Dorp: The searching and selection process to find a new board and the training period is always a bit exciting for the board that is leaving. Did we choose the right people, is  a question you ask yourself. Well, I can hereby confirm after this training period that we did.  

In the last couple of weeks, my successor, Emma has asked me questions about a lot of things.  And that is exactly the reflex that I hoped to see within this new board. Admitting what you  do not yet know is the absolute foundation of a board year at ASVA. After that, the process of  learning and later taking action follows, according to some Greek philosopher. And that is  exactly what this board already has done: taking action. 

10 

There are not many boards who have had to organise a demonstration before their year even  started. But this board organized a protest with over 1000 participants last Friday with Carlo  van Munster and the COC for the students of Krelis Louwenstraat, who had to deal with anti LHBTIQ+ violence and arson. Melissa and Andra have helped the students from the flat to  organize themselves and with dealing with the media. 

In this board are also the national and political contacts quite solid regarding the student  politicsin university by Jules is combining this board year with ASVA with a board position for  LOF. This also increases the commitment of this ASVA-board with the LSVb and vice versa.  Job also has his connections with the Amsterdam political youth organisations from his time  as treasurer and vice-chair of DWARS Amsterdam. These connections are valuable and will be  valuable this year for the activism that will happen this year. Also good to mention: we have  a chair and secretary who are HvA-students.  

In short, you see here a competent, intelligent and diverse new ASVA-board. I want to thank  everyone for this year and wish the new board all the best. Thank you! 

Milena: Than I now release Maarten van Dorp as chair of ASVA and appoint Emma Buining as  new chair of ASVA. Congratulations everybody, this was the most important part of the  meeting. Now I would like to give Emma the microphone for the next part of this meeting.  

7. Preview Board 2021-2022 

Emma Buining: Most of us have met each other only recently, but we got to know each  other in an intense and funny way, namely at the pressure-cooker called the team day. We  have been extensively tested to see if we could be(come) a worthy ASVA board. A couple of  days later we all received the phone call: we would become the new ASVA board. However,  there was one candidate who decided not to go through with it, so we needed to find a new  vice-chair. This new vice-chair was found at a massive student protest and now the last piece  of the puzzle was found. Now the real preparations could finally start. We were fully  prepared by all ASVA employees and the former board. We really know now what it means  to stand up for all students in Amsterdam. I want to say thank you to everyone who helped  us.  

I would like to shortly introduce my fellow board members. Job Vermaas, our General Board  Member will focus on education and student housing. Melissa Bakker, our Treasurer, will not  only take the responsibility of ASVA’s finances, but also student-housing and student wellbeing. Andra will keep all our books in order as our Secretary, but will also focus on  student-wellbeing, GMM and the LSVb. Jules will focus as a vice-chair on the ASVA  employees but also on education and inclusion. And I will focus on education and the loan system (Dutch: leenstelsel). 

11 

We will do our best for ASVA and the rights of the students of Amsterdam. Together we are  ASVA. Everyone is essential. Together we will make sure that we will take care/look after a  safer and better learning environment, housing and living in general. I want to thank everyone  in advance for what has been done and for what we will do/what we are going to do this year.  Thank you! 

8. Dates GMMs 2021-2022 

a. Presentation 

Milena introduces Andra Geurtz as Secretary to discuss this upcoming point about the new  GMM dates.  

Andra: After consulting with the presidium and board 76, we have chosen to have less GMMs this board year. The dates we now propose are: Monday the 1st of November and Tuesday the  14th of December in 2021. And in 2022: Wednesday the 2nd of March, Thursday the 21st of  April, Tuesday the 7th of June and Wednesday the 31th of August.  

b. Questions 

Robin Schatens asks why the GMMs have been planned this way.  

Andra answers that the new board tried to schedule a GMM every two months. Between  November and December, there is a bit less time planned, because the SoCo  (Sollicitatiecommissie, selection committee) needs to be approved before the Christmas  holiday. And between December 2021 and March 2022 there is a bit more time because of  the annual turnover (jaarrealisatie) that the treasurer needs a bit more time for. 

Maarten van Dorp asks why there is a GMM planned in June. 

Andra answers that that GMM is planned to present the new candidate board of 2022-2023.  

c. Voting 

There is no one who wants to start a vote, therefore the new GMM dates 2021-2022 as  proposed by Andra are accepted per acclamation.  

9. Revoting (Herinstemmen) Presidium 2021-2022 

a. Nomination 

Milena: The presidium is usually appointed for one year. We would like to set the term equal.  I have started in November 2020 and Iris has started in January 2021. Since we both want to  continue as the presidium, as chair and minutes secretary, respectively, we would like to  introduce ourselves first and then people can vote. 

12 

Stijn Hermes notes that theoretically a new presidium could be found before the GMM of  November.  

b. Questions 

There are no questions from the room or the zoom.  

c. Voting 

There is no one who wants to have a start a vote, therefore, the presidium is reinstated per  acclamation. 

10. AOB (Wat Verder Ter Tafel Komt/Any Other Business) 

Milena has no other points or issues to discuss during this meeting. Other people from the  room or from the zoom also have no other questions or issues.  

11. Questions 

Isene asks where the borrel will take place: it will take place at Fest. Cato makes clear that  there is no solid reservation and that some people may need to sit outside. Hanna explains that the room is available until 20:00. Milena asks people to clean up after themselves and to leave no trash in the room. 

12. Closing 

Milena closes the meeting.