Bijlage 2. verslag verkenning november 2021

BIJLAGE 2. VERSLAG VERKENNING November 2021

  Introductie  

Dit verslag over de verkenningsfase bevat de bevindingen van de commissie inzake  de gesprekken die tot nu toe afgenomen zijn en presenteert de grove focuslijnen voor  het kaderbeleid. Om een breed beeld te vormen van onderwerpen en thema’s die er  spelen bij ASVA en haar achterban hebben we afgelopen weken verschillende  interessante gesprekken gevoerd met allerlei actoren in en rondom ASVA. We  bevinden ons op dit moment in de afrondende momenten van de verkenning.  

Verslag verkenning  

Uit de gesprekken die tot nu toe geweest zijn, zijn al een aantal duidelijke thema’s uit  voort gekomen waar we de komende weken verder op gaan focussen. Hieronder volgt  een concrete opsomming van de bevindingen.  

1. Huisvestingsproblematiek & de rol van ASVA daarin. 

De urgentie van inzet op huisvesting kwam in meerdere gesprekken naar voren. De  huidige wooncrisis werd hierin als het grote onderwerp gezien waar ASVA zich dieper  op zou moeten inzetten en waar de komende jaren de meeste kansen liggen.  • Bewustwording studenten van rechten binnen huisvesting.  

• Het schaarse aanbod van studentenhuisvesting, moeilijk vinden van een kamer.  • Kwaliteit kamers en complexen.  

• Te dure kamers, huisjesmelkers.  

2. ASVA & haar achterban.  

• Zichtbaarheid; hoe bereik je verenigingen en studenten.  

• Bredere representatie van studenten.  

• Vrijwilligers betrekken en oude activo’s betrokken houden.  

• Communicatie met leden.  

3. Ontwikkelingen van digitalisering in het onderwijs.  

• Digitalisering gaat steeds meer de richting van het onderwijs bepalen. Belangrijk is  het richting geven aan digitalisering, het vormgeven ervan in plaats van achteraf  erop anticiperen.  

• Studenten betrekken bij het vormen van een visie bestaande uit krachtige vernieu wing en innovatie die zich vormt naar de student in plaats andersom. Eigenaarschap  bij studenten leggen, medezeggenschap hier bijvoorbeeld meer op laten anticiperen.  

• Bewustwording creëren, het onderwerp laten leven zoals nu gebeurt met de woning markt.  

4. Internationalisering binnen ASVA.  

• Amsterdam heeft veel internationale studenten; betere visie op deze doelgroep +  beter betrekken van internationale studenten bij de organisatie.  

• Huisvesting levert voor internationale studenten andere problemen op dan voor de  gemiddelde Nederlandse student. 

Bijlage 2. Verslag Verkenning