Wie is de HvA student?

ASVA is al enkele decennia de belangenbehartiger van de studenten van de UvA, en biedt verschillende diensten aan, zoals onder andere rechtshulp, cursussen, kamerbemiddeling en fietsverkoop. Nadat de UvA en de HvA fuseerden, groeide bij ASVA het idee om haar diensten ook te richten op HvA studenten.

Waarom onderzoek?

Om de positie van ASVA op de HvA helder te krijgen, is onderzocht worden wie de HvA student is en op welke manier de ASVA voor hem of haar nuttig kan zijn. Er is een schets gemaakt van woonsituatie, tijdsindeling en participatie in studentenverenigingen om zo een beeld te krijgen van de gemiddelde HvA student. Daarna zijn enkele diensten van ASVA onder de loep genomen, en is bekeken in hoeverre hier behoefte aan is bij HvA studenten door middel van een enquete.

Conclusies in het kort

Uiteraard is er geen rechtlijnig beeld te schetsen van een gemiddelde HvA student. Antwoorden die gegeven zijn zijn echter wel van belang gebleken in het tweede deel van het onderzoek, om conclusies te kunnen trekken over het nut van enkele ASVA diensten voor HvA studenten. De meerderheid, 80%, van de HvA studenten geeft aan hulp te kunnen gebruiken in de zoektocht naar een huis. 15% van de studenten geeft aan ooit behoefte gehad te hebben aan rechtshulp. Studentenmedezeggenschap is grotendeels onbekend bij de studenten, en zij kunnen gebaat zijn bij een goede vertegenwoordiging. Kortom, ASVA kan een rol spelen in het aanbieden van verschillende diensten op de HvA.Rapport:

hva-onderzoek.pdf