Als ik later groot ben (2012)

Waarom onderzoek?

De link tussen verschillende studies en de arbeidsmarkt is flexibel. Voor veel studenten zijn de arbeidsperspectieven onduidelijk. Wij vragen ons af in hoeverre de opleiding actief probeert om studenten voor te bereiden op een verdere loopbaan. Hiernaast willen wij weten wat de wensen zijn van studenten omtrent dit thema. Met name voor universitaire opleidingen is dit van groot belang; maar een klein percentage komt uiteindelijk terecht in de wetenschappelijke wereld.
Om een representatief beeld te kunnen geven hebben we vier opleidingen van de grootste faculteiten onderzocht, namelijk geschiedenis, politicologie, psychobiologie en rechten. Bij deze vier opleidingen hebben we interviews gehouden met de opleidingscoördinatoren en met een student. Daarnaast hebben we een online enquête gehouden. De centrale hoofdvraag was hoe deze vier opleidingen op de arbeidsmarkt aansluiten?

Conclusies in het kort

De meeste studenten vormen pas tijdens hun studie een beter beeld van hun mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Deze beeldvorming gebeurt voornamelijk door gesprekken met medestudenten. Een duidelijkere rol voor de opleiding is hier echter nog te winnen. Momenteel heeft de UvA het loopbaanadviescentrum voor deze diensten maar deze blijkt weinig bekend bij onze respondenten. Minder dan een vijfde geeft aan van het bestaan hiervan op de hoogte te zijn.
Studenten geven aan behoefte te hebben aan beter in te passen stages, docenten met werkervaring buiten de academische wereld en meer aanbod van vakken die linken aanhalen bij instellingen of organisaties. Begeleiding bij keuzemomenten wordt met betrekking hierop ook erg op prijs gesteld, zoals bijvoorbeeld een verplicht gesprek met de studieadviseur.
Het meest schrijnende resultaat van dit onderzoek, is dat zestig procent van alle ondervraagde studenten zich zorgen maakt of zij ooit wel een baan zullen vinden. De huidige crisis maakt veel studenten onzekerder over hun arbeidsmarktperspectief. De opleiding kan een grote rol spelen in het wegnemen van deze zorg door ten eerste te helpen met het ontwikkelen van ideeën voor wat de arbeidsmarkt te bieden heeft. Ten tweede kan de opleiding de student vaardigheden aanleren waarmee hij/zij goed beslagen ten ijs komt op de arbeidsmarkt.Rapport: 

PDF icon

ASVA onderzoek als ik later groot ben.pdf