Vacature Reizigers Advies Raad Voorzitter

Wie is de Vervoerregio Amsterdam?

Wij zijn een samenwerkingsverband van 15 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Bij alles wat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. 

Wat is de Reizigers Advies Raad (RAR)?

De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zitting die betrokken zijn bij het openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam. De RAR is niet bedoeld voor individuele belangenbehartiging.

Voor de RAR zoekt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam een onafhankelijke

Voorzitter 

Ga jij als verbinder de belangen van de openbaarvervoerreiziger behartigen en samen met consumentenorganisaties aan de slag? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

  • Het voorbereiden van de vergaderingen in samenspraak met de agendacommissie;
  • Het voorzitten van de vergaderingen;
  • Het zorgen voor een integraal advies aan de vervoerbedrijven, het dagelijks bestuur en/of de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam, met zo nodig een keuze uit de verschillende deelbelangen;
  • Het toezien op het uitvoeren van de actielijst en gemaakte afspraken;
  • Het uitvoeren van een kwaliteitscheck op de adviezen;
  • Het opstellen van een jaarplanning en jaarverslag in samenspraak met het secretariaat;
  • Het vertegenwoordigen van de RAR in de media en naar externe partijen;
  • Zorgdragen voor een goede afspiegeling van de OV-reizigers in de samenstelling van de RAR;
  • Verantwoorden van de besteding van het budget.

Wat breng je mee?

Voor deze boeiende functie zoekt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam iemand die het prettig vindt zich te bewegen in de belangenwereld van het openbaar vervoer en weet om te gaan met de verhoudingen in de politiek en het openbaar bestuur. Je beschikt over relevante werkervaring uit een eerdere functie of activiteit. Je kan je  inleven in de specifieke belangen die bij reizigersorganisaties of consumentengroepen bestaan en je bent in de eerste plaats een verbinder. Iemand die belangen overziet en die kan omzetten in een overtuigend en door organisaties gedragen advies aan de concessieverlener of de vervoerbedrijven. Je brengt een advies kort en bondig tot stand, zo nodig met gevoel voor de politieke verhoudingen. Je kunt dit advies met een persbericht of mediaboodschap bekend maken. Als voorzitter ben je  voor de RAR het boegbeeld naar buiten en 

voor de vervoerbedrijven en de concessieverlener het directe aanspreekpunt om de reizigersbelangen te organiseren. Tijdens de vergadering breng je rust en weet je de RAR, ondanks de samenstelling vanuit zeer diverse organisaties, als team te laten werken. Het strekt tot aanbeveling wanneer je woont in het gebied van de vervoerregio Amsterdam en je in dit gebied ook zelf gebruiker van het openbaar vervoer bent. 

Wat bieden wij jou?

De mogelijkheid een rol te spelen bij het behartigen van de belangen van de reiziger in het openbaar vervoer in het gebied van de vervoerregio Amsterdam. 

Als voorzitter van de RAR ontvang je per vergadering een (onkosten)vergoeding van € 750,–.  

Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De vergoeding wordt tweemaal per jaar uitgekeerd in juli en december.

Hoe nu verder?

Ben je enthousiast geworden? Wil je graag solliciteren?

Stuur je cv en motivatie uiterlijk 10 mei naar hrm@vervoerregio.nl 

Het sollicitatiegesprek voer je met twee leden uit de RAR, de teammanager Strategie, Bestuur en Communicatie en de secretaris van de RAR.  Het gesprek is op het kantoor van de Vervoerregio Amsterdam. 

Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met de teammanager van Strategie, Bestuur en Communicatie van de Vervoerregio: Britta Burger op 06- 3192 4113

Meer Informatie nodig? Lees hieronder verder!

Achtergrondinformatie bij deze functie

De Wet personenvervoer 2000 bepaalt dat elke concessieverlener en elke concessiehouder in Nederland een onafhankelijk adviesorgaan in het leven roept dat de belangen van de openbaarvervoerreiziger vertegenwoordigt. In het gebied van de vervoerregio Amsterdam is dit de Reizigers Advies Raad (hierna: RAR). De RAR bestaat uit verschillende consumentenorganisaties en  uit belangengroepen van ouderen en mensen met een beperking. De RAR adviseert de concessieverlener en de concessiehouders over programma’s van eisen voor (het aanbesteden van) bus, tram en metro concessies, over vervoerplannen, dienstregelingen, tarieven en sociale veiligheidsplannen. Daarnaast heeft de RAR de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken die van invloed zijn op het openbaar vervoer en daarmee het belang van de OV-reizigers raken. 

De RAR komt ongeveer tien keer per jaar bijeen. Ingezoomd wordt op concessie-specifieke onderwerpen, veelal in aanwezigheid van de betreffende vervoerder. Verder bespreekt de RAR overkoepelende zaken, adviesverzoeken en de stand van zaken in de werkgroepen. Een onafhankelijke voorzitter bereidt de vergadering voor en leidt de vergadering. De voorzitter streeft naar een unaniem advies van de RAR, waarin de belangen van de consumentenorganisaties, en dus van de OV-reizigers, doorklinken. Hij of zij weet belangentegenstellingen te overbruggen, dan wel weet in het advies de specifieke belangen van een organisatie naar voren te brengen. 

Het dagelijks bestuur, als concessieverlener, van de Vervoerregio Amsterdam benoemt de voorzitter voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Een secretariaat 

ondersteunt de voorzitter. Voor de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met circa tien uur per vergadering. De voorzitter ontvangt een vergoeding voor bovengenoemde werkzaamheden. 

De vergaderingen van de RAR vinden plaats op het kantoor van de Vervoerregio Amsterdam.