Hoe werkt het Groene bestuursmodel?

Hieronde vind je informatie over hoe het Groene model tegenover actuele kwesties staat. Deze tekst is overgenomen uit het rapport van de commissie democratisering en decentralisering (p. 140-142) 

de huidige vorm van besturing van de universiteit

De groene, gele, en oranje modellen stemmen allemaal overeen in de overtuiging dat de huidige situatie drastisch veranderd moet worden om de universiteit democratischer te maken met meer autonomie voor de medewerkers, studenten en uitvoerende eenheden om zelf de werkzaamheden te regelen.

Het alternatief 

In model Groen vormen instituten voor onderwijs & onderzoek de basis van de organisatie. Personeel en studenten bepalen per instituut hoe het wordt bestuurd en geleid. Instituten werken in federatief verband samen. Eventueel verdwijnen op termijn de huidige faculteiten.

opvatting over (mede)zeggenschap

Groen schaft de bestaande vorm van medezeggenschap af. Medezeggenschapsorganen zijn te veel verstrikt in het veiligstellen van de eigen bevoegdheden en ze werken belangentegenstellingen in de hand in plaats van deze te overbruggen.

wie zou het binnen de universiteit voor het zeggen moeten hebben?

Volgens Groen bestaat de universiteit idealiter uit 30 à 40 zelfstandige instituten waarbinnen medewerkers zijn aangesteld en onderwijs en onderzoek wordt gedaan. De betrokken medewerkers en studenten bepalen samen hoe het instituut wordt georganiseerd en bestuurd. Er zijn minder bestuurders en deze hebben een dienende functie. Vertegenwoordigers van de instituten buigen zich de komende jaren over de vraag hoe het centrale en facultaire niveau uit komt te zien. 

wat is het belang van het facultaire niveau

Instituten zullen op termijn in gezamenlijk overleg bepalen hoe de universitaire organisatie eruitziet. Hierin is waarschijnlijk geen rol weggelegd voor de huidige faculteiten. Wel is denkbaar dat enkele instituten een aantal gemeenschappelijke voorzieningen in het leven roepen. Dit kunnen bijvoorbeeld gezamenlijke instituten voor interdisciplinair onderwijs en onderzoek zijn. 


wat is het belang van een universitaire gemeenschap

De universiteit is thans alles behalve een gemeenschap. Medewerkers en studenten moeten zich meer dan nu gaan realiseren dat zij niet in afzondering van elkaar en van de samenleving als geheel opereren. Het is van cruciaal belang dat er op universitair niveau een forum komt dat bijdraagt aan het ontstaan van een universitaire gemeenschap.


voorstander van gedeelde of ongedeelde zeggenschap 

Groen voelt zich tot geen van beide principes aangetrokken. 

Gezamelijke diensten

Volgens Groen worden zo veel mogelijk ondersteunende medewerkers benoemd op het niveau van de instituten. Dit geldt zeker voor studieadvisering en onderwijs- en onderzoeksondersteuning en catering. Universiteitbrede samenwerking is aan de orde waar hiervan evidente voordelen zijn te behalen. 


Senaat

Groen staat positief ten opzichte van de instelling van een senaat nieuwe stijl. Dit adviserende lichaam is een wezenlijke aanvulling op het federatieve bestuur vanuit de instituten.


raad van toezicht 

Groen vindt dat de minister namens de samenleving toezicht mag houden op de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar wettelijke taken en daarover aan de minister rapporteert. De raad van toezicht moet zich niet actief bemoeien met het beleid en evenmin betrokken dienen te zijn bij interne benoemingen.