UvA Referendum

Op deze pagina vind je alle actuele informatie over het referendum wat er op de UvA aankomt. Van 23 november tot 11 december mogen alle studenten en de rest van de academische gemeenschap stemmen over de toekomst van de universiteit. 

Wat doet ASVA?

Als ASVA vinden wij het belangrijk dat zo veel mogelijk studenten gaan stemmen in dit referendum en van zich laten horen. Hoe meer studenten dit doen, hoe sterker de boodschap naar de UvA. We doen daarom ook alles in onze macht om zo veel mogelijk studenten te activeren. Om studenten te bereiken zijn we bezig met de volgende dingen:

 • Deelname aan de neutrale campagne commissie die verantwoordelijk is voor de promotie van het referendum. We ondersteunden de commissie met mankracht, tijd, geld, en andere middelen indien nodig. 
 • Het organiseren van evenementen. Zo organiseren we o.a. een informatiebijeenkomst, een filmvertoning, en een debat met Jet Bussemaker, de minister van OCW.
 • Informatieverstrekking. Dit gebeurt via onze website waar we alle actuele ontwikkelingen, nieuwsberichten, en evenementen rondom het referendum delen. Ook hebben we zelf een samenvatting geschreven die daar te lezen is. 
 • Contact met studie- en studentenverenigingen. We sporen de verenigingen aan om hun studenten te informeren over het referendum en de inhoud ervan en staan open om al hun vragen te beantwoorden. 
 • Controleren of het College van Bestuur daadwerkelijk doet wat zij heeft beloofd toen de commissie is aangesteld. Op 16 november hebben de actiegroepen Humanities Rally en Rethink UvA samen met ASVA een open brief gestuurd naar het College van Bestuur omdat we niet vonden dat zij voldoende deed aan wat oorspronkelijk was vastgesteld. 

Hiernaast voeren we als ASVA zelf campagne voor het groene bestuursmodel omdat we geloven dat dit model het beste is voor het onderwijs, de universiteit, en studenten. Waarom we voor het groene bestuursmodel zijn kan je ook op onze pagina lezen en op www.beterstemjegroen.nl en www.stemgroen.nl. 

Update: uitslag binnen, hoe nu verder? 

Lees hier wat er verder gaat gebeuren met de uitslag van het referendum en hoe jij kan meehelpen! 

Evenementen

2/11: Referendum: let’s debate! 
7/11: Studieverenigingenoverleg / Study association meeting 
16/11: Informatiebijeenkomst UvA Referendum 
23/11: Discussiemoment FNWI referendum D&D
29/11: ADDE Opening Party 
1/12: Filmvertoning ‘De Slag om het Maagdenhuis’
2/11: Debat over referenda met Jan-Herman Reestman en Thierry Baudet
7/12: Debat met Jet Bussemaker

NIEUWS

NOS: UvA’ers mogen meebeslissen over toekomst universiteit
NRC: UvA houdt referendum over voorstellen voor meer democratie
ScienceGuide: Democratie houdt niet op bij medezeggenschap
ASVA: Historisch moment: UvA kan niet om inspraak heen
Landelijke Studentenvakbond: De UvA wordt democratisch middel referendum
Folia: Dit zijn volgens de commissie D&D de 8 kernwaarden van de UvA 
Folia: Reacties op rapport D&D 
Folia: Commissie D&D adviseert UvA: een senaat, een charter en 4 modellen 
Folia: Optimisme bij presentatie rapport commissie D&D
Trouw: UvA-student heeft na anderhalf jaar wat te kiezen
Folia: UvA committee proposes drastic measures to improve democracy
Folia: Actiegroepen unaniem in advies groen model
Folia: CvB schiet tekort in promotie referendum
Folia: Actiegroepen: college frustreert hervormingsproces
Folia: Dit is het referendumtakenlijstje voor het CvB
Folia: Damien Denys wil niet in Senaat nieuwe stijl
Folia: Zo keert de woede aan de UvA terug
ScienceGuide: Volgen instellingen het voorbeeld van de UvA
Folia: Decentraal dansen op Science Park
Folia: Minister Bussemaker naar UvA voor debat over referendum
Folia: UvA’ers sturen ongevraagd stemadvies naar ondergeschikten
ROOD: Groen licht voor democratie
Folia: Alex Tess Rutten wil dat CvB uitslag referendum uitvoert
AD: Nu al ophef over UvA referendum
Folia: Referendum volgens experts ‘degelijk onderzoek’ 
Folia: Syrische promovendus stemt voor het eerst in zijn leven 
ASVA: 15 miljoen studenten steunen democratisering aan de UvA 
Folia: De fantasie van autonomie

FAQs

We’ve collected questions that students have asked us and written down the answers here. More questions? Please let us know by sending an email to bestuur@asva.nl. 

WAAROM STEMMEN?

Dit referendum is een uniek, historisch moment. Nog nooit eerder hebben studenten op deze manier mogen bepalen hoe zij wilden dat hun universiteit eruit zou zien en bestuurd zou moeten worden. Het is inspraak die echt telt. De UvA zal zich dan ook committeren aan de uitkomst van het referendum zoals vastgesteld is in het mandaat. 
 

Wat is er aan de hand?

De Commissie Democratisering en Decentralisering is ingesteld na de Maagdenhuis bezetting in 2015 om te onderzoeken hoe studenten en docenten meer inspraak konden hebben aan de UvA. Ook was het doel om te kijken hoe meer democratie en decentralisatie dan ook daadwerkelijk de problemen aan de UvA zouden kunnen oplossen. 

Uit het rapport zijn de volgende problemen aan de UvA geconstateerd, te verdelen in twee categorie├źn:

Beleidsproblemen

 • Personeel
  • De universiteit wordt als werkgever matig beoordeeld. Het is vaak niet duidelijk wie eindverantwoordelijk is, en veel medewerkers worden aangenomen op tijdelijke contracten en zonder mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.
 • Onderwijs
  • Het onderwijs wordt in de eerste jaren van de studie strak georganiseerd en er is weinig keuzeruimte of mogelijkheid om een afwijkend, eigen tempo te kiezen. Voor sommige mensen is een strakke opbouw fijn, maar het neemt ook de vrijheid weg om zelf te bepalen hoe lang en wat je studeert. 
 • Onderzoek
  • Er is een nadruk op kwantitatieve output als het onderzoek betreft, wat betekent dat staf gefrustreerd is omdat publiceren en het werven van subsidie belangrijker is dan het geven en organiseren van onderwijs. 
 • Strategische samenwerking
  • In het verleden heeft de UvA op centraal niveau bepaald dat een grootschalige samenwerking met bijvoorbeeld de HvA of de VU wenselijk was zonder daar de academische gemeenschap bij te betrekken en niet te luisteren toen zij zeiden dat dit niet wenselijk was. 

Bestuursproblemen
In 1997 is de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) ingevoerd. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat zeggenschap van personeel en studenten aanzienlijk werd beperkt, en bestuurders meer macht kregen. Dit heeft grote gevolgen gehad ook voor de UvA. 

 • Beperkte (mede)zeggenschap
  • De medezeggenschap is gebonden aan strikte regels, waardoor veel tijd verloren gaat aan het proces rondom besluitvorming in plaats van de inhoud waar de discussie juist om zou moeten gaan. Deze wirwar van regels zorgt er ook voor dat gewone personeelsleden en studenten amper of geen invloeden hebben op het bestuur van hun opleiding, faculteit of instelling. 
 • Top-downbesturing en besturingsmodel
  • De UvA is een complexe en diffuse organisatie met een overmaat aan overleg waar studenten en docenten weinig invloed op hebben en moeilijk doorheen kunnen komen 
 • Bureaucratisering en gebrek aan autonomie 
  • De concentrie van macht aan de top leidt ertoe dat docenten zich niet kunnen focussen op de kwaliteit van hun onderwijs, en studenten hebben last van dichtgetimmerde studieprogramma’s, controles, en een overvloed aan regels. 

Kerproblemen

 • Onvoldoende betrokkenheid, zowel in de zin van betrokken worden en betrokken voelen.
 • Overmatige bemoeizucht van bestuurders en managers op zaken waarvan medewerkers en studenten vinden dat zij die onderling ook zelf kunnen regelen.

Op grond van haar onderzoek en de bovengenoemde problemen heeft de commissie D&D drie voorstellen gedaan om de problemen aan de UvA op te lossen. Deze drie onderwerpen (senaat, charter, en bestuursmodel), worden voorgelegd aan de academische gemeenschap in het referendum. 

Voorstellen 

 • Voorstel 1: Senaat (nieuwe stijl) 

Op dit moment bestaat het Senaat uit een groep van twaalf hoogleraren die de UvA adviseren. De commissie stelt voor om een breed samengesteld forum in te stellen waarin de gehele universitaire gemeenschap wordt vertegenwoordigd. Het Senaat nieuwe stijl zou bestaan uit studenten, docenten, wetenschappers, promovendi, decanen, collegeleden en medewerkers van ondersteunende diensten. Ze zouden enkele keren per jaar bij elkaar komen om de UvA te adviseren. 

 • Voorstel 2: Charter 

Ook stelt de commissie voor om een charter met de kernwaarden van de universiteit te maken en deze zo vast te leggen. Dit zou fungeren als een permanent referentiekader voor beleid op alle niveaus. 

De 8 kernwaarden van de UvA als voorgelegd door de commissie kan je hier lezen. 

 • Voorstel 3: Bestuursmodellen 

Tot slot presenteert de commissie vier modellen voor de toekomst van de UvA. Deze worden hieronder uitgelegd. 

 • Groen: de zelforganiserende universiteit
  • Het groene model voor een zelfsturende universiteit legt de nadruk op het belang van lokale autonomie: teams van medewerkers die deels samen met studenten onderwijs en onderzoek ontwerpen en uitvoeren en samen ook de doelen, richtlijnen en randvoorwaarden formuleren die daarbij van toepassing zijn.
  • Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=bOXvqkC3W4M.
 • Geel: de participerende universiteit
  • Het gele participatieve model legt eveneens het accent op het belang van academisch zelfbestuur, maar kiest daarbij in eerste instantie de weg van de instelling van bestuursraden. Zowel het groene als het gele model omvatten een versterking van de zelfstandigheid van het basisniveau.
 • Oranje: de duale universiteit
  • Het oranje duale model hecht aan de waarde van zeggenschap, maar stelt hier een eigen visie op deugdelijk bestuur tegenover. De oranje duale universiteit wil deugdelijk bestuur bevorderen door de aanstelling van professionele bestuurders die een zekere mate van zelfstandigheid hebben ten opzichte van de (mede)zeggenschapsorganen. Vanwege de overtuiging dat studenten en personeel uiteenlopende belangen hebben, wordt ook gekozen voor handhaving van de gedeelde zeggenschap.
 • Blauw: de bestaande universiteit. 
  • De huidige structuur van de universiteit wordt in hoofdlijnen doorgezet.
 • Hier kan je meer informatie vinden over hoe de modellen tegenover een aantal belangrijke issues staan. 

Het hele rapport met daarin ook een complete samenvatting kan je hier lezen.

NOG KORTER 

Er komt een referendum aan de UvA waarin alle studenten mogen stemmen over de toekomst van de UvA, i.e. hoe de universiteit wordt bestuurd en hoeveel inspraak studenten en docenten hebben. De UvA commiteert zich aan de uitkomst van het referendum, dus het is een unieke kans om je stem te geven en ook daadwerkelijk te laten tellen! 

Je mag stemmen voor een charter, een senaat, en een van de vier voorgestelde bestuursmodellen.

Senaat: Een breed samengesteld deliberatief forum dat bestaat uit studenten, wetenschappers, promovendi, decanen, collegeleden, en medewerkers van ondersteunende diensten. Het senaat adviseert de universiteit gevraagd en ongevraagd wat betreft onderzoek, onderwijs, en beleid. 

Charter: de kernwaarden van de UvA worden vastgelegd, waaraan de universitaire gemeenschap zich acht te houden

Bestuursmodellen

 • Groen: de zelforganiserende universiteit
 • Oranje: de duale universiteit 
 • Geel: de participerende universiteit 
 • Blauw: de bestaande universiteit 

Stemmen kan van 23 november tot 11 december via een link die je in je email ontvangt. 

Waarom groen?

De ASVA studentenvakbond is voor het senaat, de charter, en voor bestuursmodel groen. Waarom groen? 

 • Studenten en docenten bepalen zelf hoe hun opleidingen eruit zien
 • Studenten zijn niet meer afhankelijk van verschillende bureaucratische lagen, maar kunnen zelf de regie in handen nemen
 • Zelf bepalen hoe lang je studie duurt
 • Zelf examentijden en roosters bepalen
 • Niet meer behandeld worden als middelbare scholieren 
 • Minder last van overwerkte docenten, omdat zij zelf hun werklast kunnen bepalen 
 • Meer flexibiliteit in het combineren van opleidingen 
 • Geen geforceerde samenwerking met bedrijven of andere universiteiten

Benieuwd hoe en of het mogelijk is voor een organisatie zo groot als de UvA is om zichzelf daadwerkelijk te organiseren? Lees bijvoorbeeld dit artikel over Buurtzorg of deze over de Semco stijl. Bijde gaan over gigantische organisaties die functioneren zonder managers, targets, overhead, of dat soort dingen en die kunnen focussen op het leveren van een product. Lees hier hoe het groene model tegenover actuele kwesties staat. 

Sta jij als studieverenigingen, studentenvereniging, FSR, studentenpartij, of jongeren politieke organisatie ook achter model groen of wil je juist meer weten over de andere modellen en hoe je je achterban het beste kan informeren? Laat het ons weten! Je kan mailen naar bestuur@asva.nl of specifiek contact opnemen met Henriette Hoogervoorst (Voorzitter ASVA, henriette@asva.nl) of Esther Baar (Algemeen bestuurslid, esther@asva.nl). We komen graag een keer langs om het er over te hebben!